Cristiano Ronaldo và 1 thập kỷ thua kém Lionel Messi trong game FIFA

Cristiano Ronaldo và 1 thập kỷ thua kém Lionel Messi trong game FIFA

FIFA 11: Lionel Messi có chỉ số cao hơn Cristiano Ronaldo

FIFA 12: Lionel Messi có chỉ số cao hơn Cristiano Ronaldo

FIFA 13: Lionel Messi có chỉ số cao hơn Cristiano Ronaldo

FIFA 14: Lionel Messi có chỉ số cao hơn Cristiano Ronaldo

FIFA 15: Lionel Messi có chỉ số cao hơn Cristiano Ronaldo

FIFA 16: Lionel Messi có chỉ số cao hơn Cristiano Ronaldo

FIFA 17: Cristiano Ronaldo có chỉ số cao hơn Lionel Messi

FIFA 18: Cristiano Ronaldo có chỉ số cao hơn Lionel Messi

FIFA 19: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo có chỉ số bằng nhau

FIFA 20: Lionel Messi có chỉ số cao hơn Cristiano Ronaldo