Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác PlauMaiEco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho xe tải Thaco K165 chạy dầu DO

Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác PlauMaiEco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho xe tải Thaco K165 chạy dầu DO

ThS. NGÔ QUANG DỰ;

NGUYỄN TUẤN KIỆT;

ThS. NGUYỄN TUẤN THÀNH

Trường Đại học Giao thông vận tải

ThS. HOÀNG MINH TRANG

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới

SHIN, EON JANG

Công ty PLauMaiEco, Hàn Quốc

Ngô Quang Dự, Nguyễn Tuấn Kiệt, Hoàng Minh Trang, Nguyễn Tuấn Thành